Saphenion therapy protocol: Superficial venous thrombosis

New Saphenion therapy protocol for superficial vein thrombosis Dr. Ulf Th.Zierau, PD Dr. W. Lahl The Saphenion Therapy Protocol for Phlebitis / Thrombophlebitis / Superficial Vein Thrombosis / Skin Vein … Saphenion therapy protocol: Superficial venous thrombosis weiterlesen